Bærekraft strategi

Bærekraft strategi

Marienlyst skal skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Marienlyst i dag

Utover NRK, kjennetegnes Marienlyst i dag av gode bokvaliteter i grønne omgivelser, og ligger i en grønn korridor som strekker seg helt fra Oslomarka og ned i byen. Samtidig ligger Marienlyst tett på både byen og universitetet. Området har et variert fritids- og nærmiljøtilbud, og oppleves som trygt med mange steder å være for yngre barn.

En sosiokulturell stedsanalyse viser samtidig at det er utfordringer knyttet til at NRK-tomta oppleves som «lukket» og lite integrert i resten av byen og nærområdene. Området mangler også en del hverdagsfunksjoner, tilbud og møteplasser. Det er nærhet til et omfattende kollektivtilbud, men det finnes ikke holdeplasser i umiddelbar nærhet til tomten.

Marienlyst i fremtiden

Det er store utviklingsplaner i nærområdet rundt NRK-tomten de neste årene. Det er usikkerhet knyttet til tidspunkt for realiseringen av disse planene, og utvikling av NRK-tomten må derfor tilpasses både dagens situasjon og fremtidig utvikling.

Campusstrategien har utpekt området rundt Gaustad, Blindern, Marienlyst og Majorstuen som innovasjonsdistrikt, og området omfattes av mulighetsstudien for Oslo Science City.

På Majorstua planlegges ny T-banestasjon med kobling til Fornebubanen, og en omfattende utvikling av bolig og næringsbygg. Ring 2 planlegges for trikk med en omfattende ombygging av Kirkeveien forbi Marienlyst.

Samtidig pågår det en endring i byutviklingen med større fokus på bærekraftige løsninger, med påfølgende endringer i atferd og preferanser blant de som bor, jobber og oppholder seg i byen.

Visjon

Prosjektet har en visjon om å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Hovedmål

Med utgangspunkt i visjonen er det mål om at:

 • Marienlyst skal være et tilgjengelig og levende sted for kreativitet, rekreasjon og opplevelser for alle.
 • Marienlyst skal ha gode kvaliteter, både i bygg, byrom, aktiviteter og tilbud.
 • Stedet skal være en uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

Visjon og mål skal oppnås gjennom bærekraftig utvikling

Prosjektet har til hensikt å skape lønnsom utvikling gjennom ivaretakelse av miljømessig og sosial bærekraft som en ny måte å tenke urban utvikling på:

– vi skaper et sosialt nettverk for byliv i fremtiden. På den måten øker vi attraktiviteten til området og sikrer god økonomisk avkastning

Denne måten å skape utvikling på er en nytenkende helhetlig modell for bærekraftig stedsutvikling som skal utvikles for Marienlyst, og være et eget «Ferdverktøy» som etableres gjennom dette prosjektet. Dette er det vi kaller Marienlystmodellen.

Mål for bærekraftig byutvikling

Med utgangspunkt i den sentrale rollen bærekraft har i prosjektet er det formulert et hovedmål for bærekraft: Arbeidet med bærekraftig byutvikling på Marienlyst skal gi merverdi for samfunnet – ambisjonen er å gi mer tilbake enn vi får.

Bærekraft som gir merverdi

Prosjektet har en helhetlig tilnærming til bærekraft der alle tre dimensjoner i begrepet vektlegges. Balanse mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft er en nøkkel til å lykkes.

Utviklingen av Marienlyst skal være bærekraftig på et lokalt nivå, understøtte bærekraftig utvikling av Oslo, ivareta sentrale hensyn i bærekraftig samfunnsutvikling globalt, og skape merverdi for brukere og samfunn både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Økonomisk bærekraft

Området skal tilrettelegges på en måte som skaper best mulig forutsetninger for at næringsdrivende og kulturaktører kan lykkes, og med det bidra til visjonen om et levende urbant område. Dette vil gi merverdi for både aktører, boligeiere, arbeidstakere og besøkende i området.

Det søkes samarbeid med aktører som jobber med sirkulære forretningsmodeller. Prosjektet skal være gjennomførbart og skape lønnsomhet for eiere.

Miljømessig bærekraft

Utviklingen av Marienlyst skal bidra til å nå klimamål både i Oslo, nasjonalt og globalt, og tilfredsstille kriterier i EUs taksonomi. Valg av løsninger skal gjøres med bakgrunn i kunnskap om de beste tilgjengelige klimaløsninger, og ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp både i anleggs- og driftsfase.

Utvikling av området skal forberedes på og tilpasses klimaendringene, eksempelvis mer nedbør og ekstremvær. Prosjektet skal ta vare på naturverdier og styrke biologisk mangfold i området. Løsninger, tjenester og tilbud skal gjøre det enkelt for beboere, arbeidstakere og brukere å ha lav klimabelastning i hverdagen.

Sosial bærekraft

Marienlyst skal oppleves inkluderende og være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, interesser, sosial og kulturell bakgrunn, og med det gi grunnlag for mangfold.

Området skal både by på attraktive kommersielle og ikke-kommersielle tilbud både ute og inne, som gir merverdi for både byen og brukere.

Summen av tilbud og kvaliteter skal bidra til god folkehelse og til at både beboere, arbeidstakere og besøkende på Marienlyst skal oppleve trygghet og tilhørighet til området.

Lokalt kulturmiljø og kulturarv skal ivaretas og styrkes.

Innsatsområder

 • Identitet og attraksjonsverdi
 • Bygulv og byutvikling
 • Bygg og arkitektur
 • Mobilitet
 • Bynatur og biologisk mangfold
 • Tjenesteutvikling
 • Områdemodning og medvirkning
 • Bygge- og anleggsfase

Strategien skal benyttes aktivt som et styringsverktøy

Suksesskriterier skal legges til grunn som føringer for arbeidet innenfor innsatsområder, og benyttes som grunnlag for vurderingskriterier når alternative konsepter og løsninger skal drøftes.

Hovedmål og delmål skal tas i bruk som beslutningsstøtte, og måloppnåelse skal begrunnes.

Innspill

Har du spørsmål, forslag eller ønsker en prat om noe du engasjerer deg for i forbindelse med utviklingen av Marienlyst? Ta kontakt med oss her via dette skjemaet, eller send oss en epost! Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi skal forsøke å svare så snart som mulig!

Delta

Vi har ikke delt den digitale undersøkelsen eller påmeldinger til verksteder enda, men om du ønsker å få tilsendt dette på e-post, kan du legge igjen adressen din under.