Delta i utviklingen av Marienlyst!

Hva kan du bli med på nå?

Nå jobber prosjektteamet med å utvikle et planforslag for området, og løsninger for Kringkastingshuset. 

Om medvirkningsprosessen

Medvirkning handler om å involvere lokalmiljø og andre interessenter i utviklingsprosessen av Marienlyst. En viktig del av tidlig medvirkning for et utviklingsprosjekt handler om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet og dagens situasjon bedre. Denne innsikten brukes til å kartlegge behov og lage rammer for hva som er viktig å legge vekt på i den videre utviklingen.

Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag og reguleringsplan for området. Det vil derfor bli fokus på innspill til de første planene i den videre medvirkningen.

Hvor er vi i prosessen?

Det har allerede blitt utført en del medvirkning. På tidslinjen kan du følge med på hva som har skjedd.

I 2020 ble det gjennomført innsiktsarbeid og utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som grunnlag for prosjektutviklingen. I forbindelse med det pågående planarbeidet blir det i 2023 og 2024 fokus på å informere om, og muligheter for innspill til de planene som foreligger.

Under kan du se en liten oppsummering av hva som har skjedd de siste årene. Det vil komme spennende aktiviteter og nye muligheter til å komme med innspill i den videre prosessen.

2020

Digital medvirkning og sosiokulturell stedsanalyse

Som en del av innsiktsarbeidet for prosjektet ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse for å kartlegge dagens situasjon og fremtidige ønsker og behov på og rundt Marienlyst. Det var til sammen 1265 respondenter i undersøkelsen, og resultatene er et viktig grunnlag i den den sosiokulturelle stedsanalysen som ble utarbeidet.

Workshop og intervju med barn, unge og studenter

For nå ut til barn og unge som ikke var respondenter av den digitale spørreundersøkelsen ble det gjennomført workshop og intervju med elever på Marienlyst skole og studenter ved UiO Blindern. Deres innsikt og tanker til fremtidens Marienlyst ble tatt inn i den sosiokulturelle stedsanalysen, som grunnlag for den videre utviklingen.

Lille Studio åpner

For å enklere komme i kontakt med lokalmiljøet ble det etablert en medvirkningsarena - Lille Studio - på NRK-tomten på Marienlyst. Formålet med Lille Studio er å tilgjengeliggjøre informasjon om prosjektet, skape aktivitet, og at de som jobber med utviklingen kan være til stede for å svare på spørsmål og ta imot innspill.

2021

Workshopserie med Interbridge

I forbindelse med arbeidet med en visjon for utviklingen av Marienlyst, ble det gjennomført workshoper med InterBridge, en sosial entreprenør som representerer et bredt utvalg ungdom i Oslo og som har mye innsikt i Generasjon Z (12-18 år). Formålet var å få kunnskap om hvordan Marienlyst oppfattes i dag, og hvordan de ser for seg og ønsker at livet på Marienlyst kan være i fremtiden.

2022

Drop-in Lille Studio

Lille Studio er åpent for drop-in besøk hver torsdag fra kl. 15-17. Kom innom for en kopp kaffe og en prat med de som jobber med utviklingen!

2023

Kommunikasjon og dialog

Det er et fokus i tiden fremover på kommunikasjon ut om prosjektet og dialog med lokalmiljøet. Det ligger stort potensiale i samarbeid og lokale initiativ, for å få til aktivering av området og midlertidige aktiviteter sammen med de som kjenner og bruker Marienlyst. Ta kontakt med oss dersom du har en ide eller innspill til hva som kan skje i Lille Studio!

Innspill til prosjektutviklingen

I forbindelse med det pågående formelle planarbeidet og utarbeidelse av ulike strategier, vil det bli muligheter for innspill til arbeidet som foregår og de planene som foreligger. Det planlegges for ulike medvirkningsaktiviteter i 2023, følg med her på nettsiden for oppdatert informasjon!

Innsending av planforslag med tilhørende offentlig høring vil ikke skje før tidligst ved høst 2024, og det vil da være mulighet til å sende inn merknader til planen.

2027

Visjonen begynner å realiseres

Utviklingen

Utviklingen av Marienlyst

NRK skal flytte fra Marienlyst til Ensjø. I 2020 kjøpte Ferd Eiendom tomten på Marienlyst og har siden da arbeidet med hvordan å videreutvikle området, og hvordan bevare områdets unike natur- og kulturkvaliteter sammen med nye funksjoner og aktiviteter.

Det er en lang prosess, og de siste årene har det blant annet blitt arbeidet med en visjon og mål for utviklingen, innledende medvirkning og en omfattende bærekraftsstrategi for å sikre økonomisk, miljømessig og ikke minst sosial bærekraft både før, under og etter prosjekter står ferdig. Marienlyst blir sett på som et spydspissprosjekt for bærekraftig byutvikling.

Ferd Eiendom jobber nå med å utvikle et planforslag for området. Dette forslaget sendes til Plan- og bygningsetaten tidligst høsten 2024. Det planlegges for opp mot 1200 boliger, kulturtilbud, barnehage, ungdomstilbud, butikker, serveringssteder, kontorer, hotell mm.

Kringkastingshuset spiller en sentral rolle i området i dag, og vil også spille en sentral rolle i å gi området attraksjonsverdi i fremtiden. Det skal bevares og fylles med nytt innhold som skal invitere inn og skape tilhørighet for beboere i nærmiljøet og opplevelser for besøkende til området.

Lille Studio - en fysisk møteplass

Om Lille Studio

Lille Studio er etablert som prosjektet sin medvirkningsarena. Oslo skal bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Skal vi få til dette og skape et levende bo- og bymiljø på Marienlyst, er det behov for å gjøre medvirkning med nærområdet.

Målet med Lille Studio er å enklere komme i kontakt med lokalmiljøet, tilgjengeliggjøre informasjon om prosjektet, og at de som jobber med utviklingen kan være tilstede for å svare på spørsmål og ta imot innspill. Det legges også opp til samarbeid med lokale aktører for å aktivisere området, og spennende medvirkningsaktiviteter i de ulike fasene av utviklingen.

På denne nettsiden kan du finne oppdatert informasjon om prosjektet og hva som skjer fremover, samt komme i kontakt med de som jobber med utviklingen og gi innspill til prosessen og prosjektet.

LÉVA Urban Design er ansvarlig for medvirkningsprosessen for utviklingen. De har bred erfaring med å tilrettelegge for inkluderende involvering i prosessen gjennom ulike aktiviteter og metoder, tilrettelagt for ulike målgrupper gjennom de ulike fasene i prosjektet.

Innspill

Har du spørsmål, forslag eller ønsker en prat om noe du engasjerer deg for i forbindelse med utviklingen av Marienlyst? Ta kontakt med oss her via dette skjemaet, eller send oss en epost! Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi skal forsøke å svare så snart som mulig!

Delta

Vi har ikke delt den digitale undersøkelsen eller påmeldinger til verksteder enda, men om du ønsker å få tilsendt dette på e-post, kan du legge igjen adressen din under.